Vendime 2019

Per te patur akses ne marrjen e inforamcioneve per vendime dhe projekte te miratuara nga Bashkia Bulqize nder vite klikoni ne link-et e meposhtme :


Link Miratimi per tavanet e programit buxhetor 2020 – 2022

Link Dhenie e ndihmes ekonomike dhe kompensimin e energjise elektrike ( Shkurt 2019 )

Link Shtesa dhe ndryshime ne VKB 106

Link PAK ( Janar 2019 )

Link Miratimi i ndihmave ekonomike ( Janar 2019 )

Link Miratim raporti per zbatimin e buxhetit Bashkia Bulqize ( 2018 ) 

Link Miratimi i buxhetit te bashkise ( shtesa ) 

Link Miratimi i buxhetit te bashkise 

Link Miratimi i pageses per invalidet e punes ( Shkurt 2019 )

Link Miratimi i pageses per invalidet e punes ( Janar 2019 )

Link Vendimet ( Shkurt – Mars 2019 )

Link Miratim buxheti afatmesem 2020 – 2022

Vendime 2018

Link Dhenie e bursave ( viti shkollor 2018 – 2019 )

Link Miratimi i buxhetit 2019 ( Bashkia Bulqize ) 

Link Miratimi i pagave per 2019 

Link Pagesa per invalidet e punes ( Dhjetor 2018 )

Link Ndihma ekonomike ( Nentor 2018 ) 

Link Paketa fiskale 2019 

Link Miratim i cmimit te lendes drusore

Link Pajisjen per privatizim banesash 

Link Pagesa per invalidet e punes 

Link Miratim buxheti afatmesem 2019 – 2021

Link Ndihma ekonomike per persona me aftesi te kufizuar ( Shtator 2018 )

Link Lista e perdoruesve te tokes bujqesore II 

Link Destinacion fondi

Link Ndihma ekonomike per persona me aftesi te kufizuar ( Gusht 2018 )

Link Lista e perdoruesve te tokes bujqesore

Link Ndihma ekonomike ( Prill 2018 ) 

Link Buxheti i bashkise

Link Buxheti afatmesem 

Link Dhenie bursash 

Link Ndihma ekonomike per persona me aftesi te kufizuar ( Prill 2018 )

Link Vendimi per uljen e takses

Link Ndihme ekonomike riparim ure ( 3 Cezmat, Zerqan )

Link Miratim i buxhetit bashkise

Link Dhenie e ndihmes ekonomike ( Mars 2018 ) 

Link Ndihme financiare per riparim infrastrukture

Link Miratimi i listes per perdoruesit faktik te tokes bujqesore

Link Ndihme financiare 

Link Dhenie e ndihmes ekonomike 

Link Vendim mbi perdorimin e pyjeve dhe kullotave 

Link Program strehimi 

Link Ndihme financiare rindertim rruge ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare rindertim ure ( 3 cezmat , Zerqan )

Link Ndihme financiare riparim rruge ( Boceve, Shupenze )

Link Ndihme financiare riparim catie pallati ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare rindertim ure ( Zall Sopot, Zerqan )

Link Ndihme financiare rindertim ure ( Valikardhe, Zerqan )

Link Ndihme financiare riparim ( Strikcan, Zerqan )

Link Ndihme financiare rehabilitim perroi “Allmete” ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare rehabilitim perroi “Durice” ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare riparim kanalit vadites ( Krajke, Zerqan )

Link Riparim argjinature Gjorice e Siperme

Link Programi Emergjenca Civile

Link Dhenie ndihme ekonomike ( persona me aftesi te kufizuar ) 

Link Dhenie ndihme ekonomike ( Janar 2018 )

Link Propozim per dhenie ndihme ekonomike 

Link Dhenie bursash

Link Ndihma ekonomike 

VENDIME 2017

Link Ndihmë Financiare-Engjellushe Musaj

Link Ndihmë Financiare-Sheqere Boba

Link Ndihmë Financiare-Faik Markeci

Link Ndihmë Financiare-Zabit Jakimi

Link Bursat e Larta

Link Bursat Profesionale Gjeologji

Link Bursat Profesionale

Link Paketa Fiskale

Link Investimet Prioritare

Link Listprezanca e Këshilltarëve

Link Marrveshje Bashkëpunimi

Link Miratim i Buxhetit

Link Miratim Rregulloje e Këshillit Bashkiak

Link Ndihma Ekonomike Shkurt

Link Ndihmë Financiare Fondi Rezervë

Link Ndihmë Financiare-Elsa Tola

Link Ndihmë Financiare-Fisnik Cami

Link Ndihmë Financiare-Fitore Bici

Link Numri i Punonjësve

Link Për Ndihmat Financiare

Link Përfundimin e Procedurave të Privatizimit të Banesave

Link Privatizim Banesash

Link Shpronësimet Për Interes Publik