Per te patur akses ne marrjen e informacioneve per vendime dhe projekte te miratuara nga Bashkia Bulqize nder vite klikoni ne link-et e meposhtme:

Vendime 2020

Link  Vendime të Këshillit Bashkiak Shtator 2020

Link  Vendime Shtator 2020

Link  Vendime Gusht 2020

Link  Vendime Qershor 2020

Link  Vendime Korrik 2020

Link  Miratim ne Maj 2020

Link Ne  Prill 2020

Link Miratim pezullim tarife

Link Lehtesira fiskale Covid 19

Link Miratim fondi konkurs

Link Ne Mars 2020

Link Miratim perdorim fondi emergjence

Link Miratim ne Shkurt 2020

Link  Miratim shpenzime

Link  Miratim ne Janar 2020

Link  Miratim ne dhjetor 2019

 

Vendime 2019

Link  Miratim liste faktike per perdorues toke

Link  Miratim dhenie burse

Link  Miratim dhenie bonusi per qera familjare

Link  Miratim dhenie mandati keshilltare

Link  Miratim dhenie titulli qytetar nderi

Link  Miratim PAK Tetor 2019

Link  Miratim grupet e komisionit

Link  Miratim kodi sjelljes

Link  Miratim raport zbatim Janar-Gusht 2019

Link  Miratim ne Tetor 2019

Link  Miratim ne Nentor 2019

Link  Miratim emertim institucioni

Link Miratim ne Shtator 2019

Link Miratimi per tavanet e programit buxhetor 2020 – 2022

Link Dhenie e ndihmes ekonomike dhe kompensimin e energjise elektrike ( Shkurt 2019 )

Link Shtesa dhe ndryshime ne VKB 106

Link PAK ( Janar 2019 )

Link Miratimi i ndihmave ekonomike ( Janar 2019 )

Link Miratim raporti per zbatimin e buxhetit Bashkia Bulqize ( 2018 ) 

Link Miratimi i buxhetit te bashkise ( shtesa ) 

Link Miratimi i buxhetit te bashkise 

Link Miratimi i pageses per invalidet e punes ( Shkurt 2019 )

Link Miratimi i pageses per invalidet e punes ( Janar 2019 )

Link Vendimet ( Shkurt – Mars 2019 )

Link Miratim buxheti afatmesem 2020 – 2022

Vendime 2018

Link Dhenie e bursave ( viti shkollor 2018 – 2019 )

Link Miratimi i buxhetit 2019 ( Bashkia Bulqize ) 

Link Miratimi i pagave per 2019 

Link Pagesa per invalidet e punes ( Dhjetor 2018 )

Link Ndihma ekonomike ( Nentor 2018 ) 

Link Paketa fiskale 2019 

Link Miratim i cmimit te lendes drusore

Link Pajisjen per privatizim banesash 

Link Pagesa per invalidet e punes 

Link Miratim buxheti afatmesem 2019 – 2021

Link Ndihma ekonomike per persona me aftesi te kufizuar ( Shtator 2018 )

Link Lista e perdoruesve te tokes bujqesore II 

Link Destinacion fondi

Link Ndihma ekonomike per persona me aftesi te kufizuar ( Gusht 2018 )

Link Lista e perdoruesve te tokes bujqesore

Link Ndihma ekonomike ( Prill 2018 ) 

Link Buxheti i bashkise

Link Buxheti afatmesem 

Link Dhenie bursash 

Link Ndihma ekonomike per persona me aftesi te kufizuar ( Prill 2018 )

Link Vendimi per uljen e takses

Link Ndihme ekonomike riparim ure ( 3 Cezmat, Zerqan )

Link Miratim i buxhetit bashkise

Link Dhenie e ndihmes ekonomike ( Mars 2018 ) 

Link Ndihme financiare per riparim infrastrukture

Link Miratimi i listes per perdoruesit faktik te tokes bujqesore

Link Ndihme financiare 

Link Dhenie e ndihmes ekonomike 

Link Vendim mbi perdorimin e pyjeve dhe kullotave 

Link Program strehimi 

Link Ndihme financiare rindertim rruge ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare rindertim ure ( 3 cezmat , Zerqan )

Link Ndihme financiare riparim rruge ( Boceve, Shupenze )

Link Ndihme financiare riparim catie pallati ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare rindertim ure ( Zall Sopot, Zerqan )

Link Ndihme financiare rindertim ure ( Valikardhe, Zerqan )

Link Ndihme financiare riparim ( Strikcan, Zerqan )

Link Ndihme financiare rehabilitim perroi “Allmete” ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare rehabilitim perroi “Durice” ( Lagjja Gjeologu, Bulqize )

Link Ndihme financiare riparim kanalit vadites ( Krajke, Zerqan )

Link Riparim argjinature Gjorice e Siperme

Link Programi Emergjenca Civile

Link Dhenie ndihme ekonomike ( persona me aftesi te kufizuar ) 

Link Dhenie ndihme ekonomike ( Janar 2018 )

Link Propozim per dhenie ndihme ekonomike 

Link Dhenie bursash

Link Ndihma ekonomike 

VENDIME 2017

Link Ndihmë Financiare-Engjellushe Musaj

Link Ndihmë Financiare-Sheqere Boba

Link Ndihmë Financiare-Faik Markeci

Link Ndihmë Financiare-Zabit Jakimi

Link Bursat e Larta

Link Bursat Profesionale Gjeologji

Link Bursat Profesionale

Link Paketa Fiskale

Link Investimet Prioritare

Link Listprezanca e Këshilltarëve

Link Marrveshje Bashkëpunimi

Link Miratim i Buxhetit

Link Miratim Rregulloje e Këshillit Bashkiak

Link Ndihma Ekonomike Shkurt

Link Ndihmë Financiare Fondi Rezervë

Link Ndihmë Financiare-Elsa Tola

Link Ndihmë Financiare-Fisnik Cami

Link Ndihmë Financiare-Fitore Bici

Link Numri i Punonjësve

Link Për Ndihmat Financiare

Link Përfundimin e Procedurave të Privatizimit të Banesave

Link Privatizim Banesash

Link Shpronësimet Për Interes Publik