Organizohet në  ambjentet e Bashkisë Bulqizë  takimi  i rradhës  ‘’Drejt një Mekanizmi të Referimit të qëndrueshëm dhe efektiv’’. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësuesit e drejtorive kryesore të qytetit pjesë e Mekanizmit te Referimit te trjatimit të rasteve të dhunë në familje dhe dhunës me bazë gjinore.Takimi u fokusua në dhënien e informacionit përsa i përket bazës ligjore,funksionet e mekanizmit,arritja e nje qëndrueshmërie dhe efektiviteti,procedurat e punës dhe trajtimit të rasteve të dhunës në familje.Takimi u bë në kuadër të projektit të implementimit të Mekanizmit të Referimit për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore në Bashkinë Bulqizë me mbështëtje të UNDP Albania dhe fonde të qeverisë Suedeze.