Drejtoria Juridike, Prokurimeve Publike siguron përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë me kërkesat ligjore në fuqi.

Jep asistencë dhe opinionit ligjor në funksion të veprimtarisë së Bashkisë,

Angazhohet në përgatitjen e draft- akteve të ndryshme normative, në përpilimin e marrëveshjeve apo kontratave të ndryshme.

Drejtoria ndërmerr dhe bashkërendon veprimet gjyqësore si dhe të gjitha mjetet ligjore në dispozicion për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të Bashkisë, duke bashkëpunuar me çdo njësi tjetër organizative.

Informacion për procedurat e prokurimit , sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006 “Për prokurimin publik” I ndryshuar,  që kryhen për llogari të autoritetit publik

Kliko ketu per legjislacionin e plote ne lidhje me prokurimin publik