Plani Buxhetor Afatmesem 2020-2022

Plani Buxhetor Afatmesem 2021-2023

Raporti i Performances 2019

Buxheti i Bashkise Bulqize 2019

Paketa Fiskale dhe Vendimi

Paketa Fiskale 2017

PBA paraprake 2019 – 2021  

PBA përfundimtare 2019 – 2021 

Raporti i zbatimit të buxhetit ( 4 – mujor ) 

Raporti i zbatimit të buxhetit ( 8 – mujor ) 

Raporti i zbatimit të buxhetit ( 12 – mujor )

Buxheti i bashkise 2019