Përgatitur nga Bashkia Bulqizë në kuadër të zbatimit të Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore.