Lëvizje Paralele

Shpallje Drejtor i MBNJ

Shpallje Kategori Ekzekutive

Shpallje Sekretar i Përgjithshëm