Përmirësimi i infrastrukturës publike, si mision i përditshëm i Bashkisë Bulqizë

Vazhdon puna me objekt për “Sistemimin dhe Asfaltimin e Bllokut të Sipërm” në Lagjen Gjeologu.
Ky është një investim i Bashkisë që përfshin dy rrugë brenda kësaj lagjeje, dhe që do përmirësojë jetën e shumë qytetarë e bizneseve që ushtrojnë aktivitet në zonë.

Puna vazhdon.

Investimet vazhdojnë!