ANTARESIMET E BASHKPUNIMIT ME SHOQATA E PROJEKTE  TE  KESHILLIT BASHKIAK BULQIZE

Këshilli  Bashkiak Bulqizë është I përbërë nga 21 anëtar mes të cilëve  edhe tre zonja të nderuara :

  1. Pranvera Sulku (Nën.Kryetare e Këshillit) nën siglën e partis Demokristiane e Shqipërisë.
  2. Valbona Jani nën siglën Partia Socialiste e Shqipërisë.
  3. Brunilda Velia nën siglën Partia Socialiste e Shqipërisë.

 

Këto bëjnë pjesë në ALEANCEN E ZGJERUAR TE GRAVE  KESHILLTARE BULQIZE është pjesë  e Aleancën e Kombëtare të këshilltarëve .

Aleanca e grave këshilltare luan një rol kyc për të siguruar gjithpërfshirjen sociale.Gratë synojnë barazi gjinore kjo tashmë e ka shtuar edhe kërkesën e konkurencës. Gratë   këshilltare e përceptojnë si përgjesi të tyre përfaqësimin e interesave të grave dhe vajzave në këshillin bashkiak, e këtë detyrë e kanë marë dhe po e mbajnë me rigozitet anëtarët e këshillit Bashkiak Bulqizë zonjat e sipërpërmendura , të cilave ju mbetet punë e detyra për të bërë jo vetëm gjatë mandatit por edhe në vazhdimsi.

 

 

Këshilli Bashkiak Bulqizë  është I përfshirë edhe në shoqatën e Qarqeve e cila është një organizatë jopolitike , jofitimprurëse. Kjo shoqatë është anëtare e këshillit konsultativ të Qeverisjes Qëndrore me Vetëqeverisjen Vendore structurë kjo që siguron konsultimin e diskutimin e gjërë të nismave ligjore të qeverisë qëndrore me organet e vetëqeverisjes vendore.  Kjo shoqat është bashkim vullnetar I pavarur I të gjitha Këshillave të Qarqeve të Republikës së Shqiperisë si subjekte juridike publike dhe cdo të zgjedhurit në këto këshilla.

 

Këshilli Bashkiak Bulqizë është I përfshirë edhe në projektin  Bashki të Forta e cila ndjek strategjitë dhe politikat kombëtare zyrtare të zhvillimit duke punuar se bashku me administratën vendore dhe qeverisjen qëndrore.Ky project  ka mbeshtetur 61 bashkitë e vendit, këshillin Bashkiak në përmisimin e shërbimeve dhe rritjen e orientimit të menaxhimit hartimin e rregulloreve si dhe asistencë në zbatimin e tyre duke I bërë ato me të inicjueshme e transparente  me një faqe webi sa me te pasur me informacione për qytetarët ashtu sic është edhe synimi I këtij projekti për Shqipërinë të përfitojnë në nivel vendor nga bashkitë e orientuara drejtë qytetarëve.

Këshilli Bashkiak është paisur me regjistra për : 1.  kërkesa , ankesa , vërejtje,2. Regjistër për konsultimet me publikun 3. Regjistër për pedicionet të cilat qytetarët I gjejnë lehtësishtë në faqen e këshillit bashkiak pa qenë nevoja të shkojnë në zyrë për të verefikuar kërkesën e tyre .4. Regjistri elektronik I mbledhjeve të këshillit  si dhe I project akteve.

Transparente janë edhe Vendimet e Këshillit Bashkiak të cilat gjënden ne faqen e vendimeve .

 

Këshilli Bashkiak është gjithmon I hapur për bashkëpunime e asistence ne mbarvajtjen e punëve të tij.

 

 

AlbaniaUSA