Ka në objektin e punës së saj mirëadministrimin e:

 • 12 kopshteve
 • 2 çerdheve
 • 9 shkollave 9-vjeçare
 • 2 shkollave të mesme
 • Konviktin shkollor
 • Qendrën Kulturore të Fëmijëve

Manaxhon një numër të përgjithshëm punonjësish, prej 126 persona

Ka në përbërje:

 1. Sektorin e Manaxhimit Financiar
 • Specialist Finance
 • Spcialist Finance
 • Specialist
 1. Sektorin e manaxhimit
 • Psikolog
 • Specialist për arsimin parashkollor

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Përgatit gjithë dokumentacionin për shpenzimet që kryhen për likuidimin e furnitorëve
 • Nxjerr të gjitha llojet e situacioneve mujore të shpenzimeve dhe rakordon me Degën e Thesarit
 • Nxjerr dhe përpunon me përgjegjësi statistikat që kërkohen
 • Kontrollon zbatimin e ligjshmërisë në plotësimin e dokumentacionit të Thesarit
 • Ndjek likuidimet e shpenzimeve dhe tregon realizimin e tyre
 • Përpilon urdhër-pagesën, pasi ka kontrolluar më parë dokumentacionin shoqërues që kërkon ligji
 • Merr në dorëzim listë-prezencat e punonjësve dhe bën transfertat
 • Kryen inventarizime për të gjitha njësitë
 • Planifikon nevojat për lëndë të parë ushqimore, detergjentë, materiale të imta etj., për kopshtet, çerdhet, shkollat dhe konviktin shkollor
 • Kontrollon cilësinë e shërbimit dhe mbarëvajtjen e punës në çerdhe/kop-shte dhe adreson zgjidhjen e problemeve që dalin
 • Mbikqyr rregullin dhe higjienën në kopshte, çerdhe, shkolla e në konviktin shkollor dhe merr masa për përmirësimet e nevojshme
 • Mbikqyr përgatitjen e suhqimit për zbatimin e menysë
 • Kryen rregjistrimin e fëmijëve në kopshte e çerdhe, sipas procedurës, me dokumentacionin përkatës.

 

AlbaniaUSA