Ka 4 sektorë dhe njësi përbërëse:

 1. Sektori i zhvillimeve Turistike Vendore dhe Zyrat e Informacionit Turistik (me 6 punonjës)
 • Specialist për politikat zhvilluese të infrastrukturës turistike
 • Specialist i promocionit dhe zhvillimit të eventeve turistike
 • Specialist për monitorimin, statistikën dhe informacionin turistik
 • Specialist të Zyrës së Informacionit Turistik
 1. Njësia e bashkërendimit dhe e kordinimit të procesit të integrimit me BE (me 3 +1 punonjës)
 • Koordinator për integrimin vendor në BE dhe i Ndihmës së huaj
 • Specialist për shkrimin dhe manaxhimin e projekteve të financuara nga BE dhe donatorë të huaj
 • Specialist për zbatimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit
 • Specialist në mbrojtje të të drejtave të njeriut, fëmijëve, barazisë gjinore dhe diskriminimit

 

 1. Sektori i Politikave Zhvilluese Ekonomike (me 2 punonjës)
 • Specialist i politikave zhvilluese ekonomike vendore
 • Specialsit për aplikimin dhe manaxhimin e projekteve me financim të brendshëm
 1. Sektori i Statistikave Vendore dhe Analizës (me 2 punonjës)
 • Specialist për statistikat dhe strehimin vendor

 

AlbaniaUSA