Është përgjegjëse për financat vendore

Ka për mision

 • Garantimin e cilësisë së dokumentit përfundimtar të Buxhetit
 • Bashëkrendimin e punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit
 • Raportimin periodic për vendimmarrjen, në funskion të realizimit të objekti-vave
 • Garantimin për ligjshmërinë e shkresave dhe urdhërave me karakter financiar, përpara miratimit të tyre
 • Llogaritjen e kostove të aktiviteteve të përcaktuara nga drejtuesit e progra-meve, is pjesë e përgatitjes së dokumentit përfundimtar të buxhetit
 • Dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe garantimin e gjurmës së auditimit për procedurat kryesore
 • Respektimin e parimeve të ligjshmërisë, manaxhimin e shëndoshë financiar dhe transparencën e fodneve publike
 • Ruajtjen dhe mbrojtjen e akteve dhe të dokumentacionit, kundrejt humbjeve, vjedhjeve dhe përdorimin e paautorizuar
 • Mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimin për vendimmarrjen, në fun-ksion të realizimit të objektivave, kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve
 • Sigurimin e udhëheqjes financiare brenda Bashkisë, duke ofruar informacion financiar të gjithë manaxherëve, në shërbim të qëllimeve të tyre vendimma-rrëse

Drejtoria Ekonomike ka këtë strukturë:

 1. Drejtor
 2. Specialist i Buxhetit dhe manaxhimit të aseteve
 3. Specialsit i Kontabilitetit
 4. Specialist i Pagave
 5. Magazinjer
 6. Arkëtar
AlbaniaUSA