Drejtoria e Shërbimeve Publike ka si mision:

 1. Të synojë realizimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve publike në komunitet.
 2. Të harmonizojë punën me entet e ndryshme, veprimtaria e të cilave ndikon në përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve, përmes cilësisë së shërbimeve publike.
 3. Të ngrerë në nivelin e kërkesave, interesave dhe kulturës qytetare të gjitha shërbimet publike, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarit, si: në modernizimin e sistemit të pastrimit të hapësirës bashkiake, ruajtjen dhe pasurimin e fondit të gjelbër në qytet dhe kurorën përreth tij, duke synuar për një qytet të pastër dhe sa më të gjelbëruar.
 4. Të marrë të gjitha masat e duhura nga pikëpamja inxhinjerike e teknike, për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të rrjetit të infrastrukturës publike mbitokësore, varrezave, sipërfaqeve të gjelbëra e rekreative, përcaktimin e zgjerimeve të nevojshme, në bashkëpunim edhe me Ujësjellës-Kanalizime Sh.a.
 5. Të vlerësojë si një nga aspektet më prioritare, raportet dhe kërkesat ndaj sipërmarrjeve private, për realizimin cilësor të shërbimeve të kontratuara
 6. Të bashkërendojë punën me faktorë të tjerë të interesuar, në funksion të përmirësimit të shërbimeve publike dhe përfshirjes së banorëve në monitorimin, vlerësimin dhe bashkëqeverisjen komunitare, si : OJF-të, organizatat rinore, institucionet arsimore, bizneset vendase etj.
 7. Të vlerësojë si detyrë të përhershme mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrjetit rrugor, mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut, përmirësimin e sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore, transportin publik vendor, ndriçimin e mjediseve publike dhe ngrohjen e tyre, shërbimin e dekorit publik, parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike, shërbimin e pastrimit të rrugëve, si dhe mbledhjen, largimin e trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit.
 8. Të harmonizojë punën e Shërbimeve Publike për mirëmbajtjen e vazhdueshme të institucioneve publike të Bashkisë, mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale, objek-teve social-kulturore, administrative, ndërtesave të shërbimit parësor shëndetsor etj

Drejtoria e Shërbimeve Publike ka për detyrë përmbushjen e të gjitha detyrimeve tekniko-administrative që lidhen me shërbimet dhe veprat publike dhe gjithashtu:

 • Kryen programimin e investimeve që duhet të realizohen.
 • Nxjerrin koston e këtyre investimeve, nëpërmjet preventivave të llogaritur nga vetë specialistët e kësaj drejtorie.
 • Caktojnë dhe kontrollojnë projektet, kur këto të fundit i janë dhënë studiove private, sipas ligjeve mbi prokurimin publik.
 • Kryejnë verifikimin dhe kontrollin e projekteve dhe kontratave.
 • Japin të gjitha lejet e nevojshme për kryerjen e shërbimeve publike.
 • Përmbushin të gjitha detyrimet që jep ligji për problemet mjedisore në territorin e Bashkisë.
AlbaniaUSA