Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa (Nr. prot të brendshëm)” “Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)” Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli (kërkesa, ankesa) Po/Jo” “Zbatuar nga Ekzekutivi (Data)”

“Përgjigjia  (data dhe numri)”

1 A 113 Akti i marrjes së tokës në pronësi 27.01.2020 Sektori i Pronave 03.02.2020 PO Deleguar  Ekzekutivit Postë
2 K 1947 Ndihmë Financiare 05.05.2020 Drejtoria e Sherbimit Social 15.05.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
3 K 1954 Ndërtimi i një depoje drush 05.05.2020 Drejtoria e Urbanistikës 15.05.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
4 K 2786 Raport për funksionimin e Qendrës Kulturore te Fëmijëve 05.05.2020 Qendra Kulturore Bulqizë 15.05.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
5 A 2518 Zgjidhje  konflikti për hapjen e rrugës 05.05.2020 Sektori i Pronave 15.05.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
6 A 2880 Ndërmjetësim për mosdorëzim të vulës 07.05.2020 Këshilli Bashkiak 15.05.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
7 K 2954 Zgjidhje konflikti për hapjen e rrugës 07.07.2020 Sektori i Pronave 22.07.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
8 A 3166 Zgjidhje konflikti për hapjen e rrugës 16.07.2020 Sektori i Pronave 22.07.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
9 K 4771 Ndihmë financiare 20.07.2020 Drejtoria e Sherbimit Social 22.07.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
10 A 5174 Ankimim për zgjedhjen e anëtarëve të strukturave komunitare 15.10.2020 Këshillit Bashkiak 21.10.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
11 K 5823 Ndërtimi i një Çerdheje 04.11.2020 Drejtoria e Financës 19.11.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
12 K 5824 Bonus për gratë e dhunuara 07.10.2020 Drejtoria e Financës 21.10.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
13 K 216 Kërkesë për ndihmë financiare 07.12.2020 Drejtoria e Sherbimit Social 23.12.2020 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
14 K 236 Kërkesë për riparimin e  një magazine 13.01.2021 Drejtoria e Sherbimeve 29.01.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
15 K 253 Kërkesë për ndihmë financiare 14.01.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 29.01.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
16 K 340 Kërkesë për ndihmë financiare 14.01.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 29.01.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
17 K 573 Shlyrje e faturave të OSHE 20.01.2021 Drejtoria e Financës 29.01.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
18 K 623 Deklaratë për dhënie shtëpie me qera 03.02.2021 Drejtoria e Urbanistikës 26.02.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
19 K 1250 Kërkesë për ndihmë financiare 08.03.2021 Drejtoria e Shërbimit Social 29.03.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
20 K 1389 Kërkesë për blerjen e një karroce 18.03.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 29.03.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
21 K 1744 Kërkesë për rikonstruksionin e një shtëpie 26.03.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 29.03.2021 PO Deleguar  Ekzekutivit Postë
22 K 1933 Kërkesë për ndihmë financiare 20.04.2021 Drejtoria e Shërbimit Social 05.05.2021 Po Deleguar  Ekzekutivit Postë
23 K 1571 Kërkesë për rikonsteuksionin e shtëpisë 05.05.2021 Drejtoria e Urbanistikës 05.05.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
24 K 1640 Kërkesë për shlyerjen e qerasë mujore të shtëpisë 08.04.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 05.05.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
25 K 1843 Kërkesë për shlyerjen e qerasë mujore të shtëpisë 13.04.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 05.05.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
26 K 2352 Kërkesë për dhënie titulli Qytetar nderi 26.04.2021 Drwjtoria e Arsimit 05.05.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
27 K 2274 Kërkesë për ndihmë financiare 31.05.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 30.06.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
28 K 2249 Kërkesë për ndihmë financiare 25.05.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 30.06.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
29 K 2193 Kërkesë për ndihmë financiare 21.05.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 30.06.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
30 K 2065  Kërkesë për ndihmë financiare 17.05.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 30.06.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
31 K 2346  Kërkesë për ndihmë financiare 28.05.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 30.06.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
32 K 2738   Kërkesë për ndihmë financiare 02.06.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 30.06.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
33 K 3148 Kërkesë për rikonstruksionin e shtëpisë 05.07.2021 Drejtoria e Urbanistikës 27.07.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
34 K 3085 Kërkesë për ndihmë financiare 07.07.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 27.07.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
35 K 3146 Kërkesë për bursë 07.07.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 27.07.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
36 K 3742 Kërkesë për ndihmë financiare 11.08.2021 Këshilli Bashkiak 18.08.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
37 K 3787 Kërkesë për ndërtimin e shtëpisë  ose mbulimin e qerasë 13.08.2021 Sektori i Emergjencave Civile 18.08.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
38 K 3804 Kërkesë për mbulimin e qerasë dhe gjetjen e  një shtëpie 16.08.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 18.08.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
39 K 3928 Kërkesë për ndihmë financiare 18.08.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 23.08.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
40 K 4073 Kërkesë për ndihmë financiare 30.08.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 18.08.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
41 K 4647 Kërkesë për ndihmë financiare 22.09.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 25.10.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
42 K 4741 Kërkesë për banesë për dy goca të sëmura 28.09.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 25.10.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
43 K 4487 Kërkesë për rikonstruksion banese 16.09.2021 Drejtoria e Sherbimit Social 25.10.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
44 K 4804 Kërkesë për emërtesat e Kishave Njësia Administrative Trebisht 01.10.2021 Drejtoria e Arsimit 25.10.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
45 K 5394 Kërkesë për informacion 01.12.2021 Drejtoria e Pyjeve 20.12.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
46 K 5416 Kërkesë për informacion 03.11.2021 Këshilli Bashkiak 25.10.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
47 K 5899 Kërkesë për informacion 01.12.2021 Drejtoria e Pyjeve 20.12.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
48 K 5882 Kërkesë për informacion 01.12.2021 Drejtoria e Pyjeve 20.12.2021 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
49 K 6183 Kërkesë  për emërtim rruge 20.12.2021 Këshilli Bashkiak Komisioni i vlerësimit të figurave 23.12.2021 Po Deleguar Ekzekutivit Prezent
50 K 18 Propozim për qytetar nderi 06.01.2022 Drejtoria e  Arsimit Komisioni i vlerësimit të figurave 29.01.2022 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
51 K 166 Raport i përputhshmërisë së monitorimit të performancës 14.01.2022 Drejtoria e Financës 29.01.2022 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
52 K 264 Ndihmë Financiare 20.01.2022 Drejtoria e Sherbimit Social 29.01.2202 Po Deleguar Ekzekutivit Postë
53 K 1476 Informacion për dorëheqjen e kryetarëve të fshatrave 01.03.2022 Këshilli Bashkiak Po Deleguar Ekzekutivit Postë
54 K 2031 Kërkesë për ndihmë Financiare 23.03.2022 Drejtoria e Sherbimit Social 21.04.2022 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
55 K 2540 Kërkesë për ndihmë Financiare 04.04.2022 Drejtoria e Sherbimit Social 21.04.2022 PO Deleguar Ekzekutivit Postë
56 K 3006 Kërkesë për lirim rruge 20.04.2022 Sektori i pronave 21.04.2022 Po Deleguar Ekzekutivit Postë

AlbaniaUSA