Shërbimet   Publike

 

Ky program përmban shërbimet më jetike për komunitetin siç janë:

 • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane.
 • Mirëmbajtja dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelberta.
 •   Mirëmbajtja e varrezave publike dhe krijimi i kushteve sipas standartave për shërbimin funeral.
 • Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara.
 • Shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike.
 • Mirëmbajtja institucionet që janë në varësi të Bashkisë.
 • Mirëmbajtja e rrugëve urbane dhe rurale si dhe realizimi sipas standarteve të sinjalistikës rrugore.

Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e Bashkisë Bulqizë.

Politikat e zhvillimit

 

Programi i shërbimeve publike, bazohet në katër politika themelore :

 1. Ofrimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit.
 2. Rritja e e efiçensës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të shërbimit.
 3. Rritja e transparencësnë lidhje me  ofrimin e sherbimeve publike, duke sigurusr pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe te monitorimit, për ta orientuar ate sipas nevojave te tyre
 4. Përmirësimin e mjedisit urban me standartet e duhura në shërbim të komunitetit.

 

Mbedhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

Shërbimi i pastrimit të qytetit realizohet nga sektori i pastrimit që funksionon në kuadër të Drejtorisë së Shërbimeve Utilitare ,Komunitare dhe Administrative të Bashkisë Bulqizë.

Menaxhimi i mbetjeve përfshin pastrimin e rrugeve ,grumbullimin  e mbetjeve të ngurta , transportin dhe asgjësimin e tyre. Grumbullimi i mbetjeve bëhet nëpërmjet rreth 182 kontenjerëve të shpërndarë në të gjithë bashkinë . Sasia e mbetjeve që grumbullohen dhe largohen në ditë është rreth 8 ton. Sasia totale vjetore shkon mbi 4600 ton.

Përmiresimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor, që bën të mundur përmiresimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në vendgrumbullim.

 • Mbledhje, transport dhe depozitim i mbetjeve për qytetin dhe 7 Njësi Administrative;
 •  Numri i banorëve përfituese të shërbimit të pastrimit në të gjithë Bashkinë është rreth 41279.
 • Frekuenca e shërbimit të pastrimit në qytet, në 85% të territorit kryhet një herë në ditë, ndërsa në pjesën tjetër kryhet 2 herë në ditë.
 • Frekuenca e shërbimit të pastrimit në Nj.A është 1-2 herë në javë

 

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

 

Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta në qytet realizohet nga buxheti i Bashkisë nga mjetet logjistike e fuqinë punëtore te Drejtorise se sherbimeve.

Nevoja për organizime qytetare në OJF apo grupime të tjera në dobi të përmiresim të kushteve të jetesës dhe mjedisit është gjithnjë në rritje, kjo e lidhur drejtpërdrejt me rritjen e qytetit dhe problematikave të zhvillimit të tij.
Shtimi dhe përmirësimi i mjediseve të gjelbra është një tjëtër element, i cili duhet të merret në konsideratë për krijimin e një mjedisi të shëndetshëm dhe estetik. Kjo në rradhë të parë kërkon përcaktimin konkret në terren të zonave të gjelbra, dhe specifikimin e instrumenteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e tyre në të ardhmen

 • Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 34500 m2 sipërfaqe të gjelbër.Shërbimet për mirëmbajtjen dhe shtimin e siperfaqes së barit, drurëve dekorativ, shkurreve, sipërfaqeve ujore, stolave, pastrim i rrugë të brendshme etj.
 • Mirëmbahen në mënyrë të vazhdueshme gjithë drunjtë dekorativë të gjelbërimit rrugor.

Mirmbajtja e rrugëve rurale.

Objekt kryesor i veprimtarisë është mirmbajtja  përmisimi dhe modernizimi   i rrugëve rurale (degëzimet e rrugëve kombëtare që lidhin qendrat e Njësive dhe fshatrave  të Bashkise Bulqize.)

-Në  administrim gjithësej 428.8 km rrugë rurale

– Nga këto 47.6 km janë të asfaltuara

-Ndërsa 381.2 km të paasfaltuara

 

Mirbajtja dimerore e rrugeve rurale si dhe   hedhja e krypës realizohet në stinën e dimrit me mjetet e bashkisë për të krijuar lehtësi në qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve.
Përmiresimi i rrjetit të rrugëve rurale konsiston në:

 • Mirmbajtje e rrugëve rurale.
 • Blerje baze materiale e akseve të ndryshme me mjetet e Bashkisë Bulqizë.
 • Riparim urash.

Mirembajtja e shkollave dhe instituvioneve konsiston në:

 • Furnizimin me lëndë djegëse(dru ose pelet) për ngrohje.
 • Lyerje dhe meremetime të ambjenteve të jashtme dhe brëndshme të tyre.
 • Mirëmbajtje të terreneve sportive (fusha dhe palestra).
 • Mirëmbajtje të rrjetit elektrik dhe hidraulik.

Drejtimi dhe kontrolli i realizimit të shërbimeve publike kryhet nga Drejtoria e Shërbimeve Utilitare ,Komunitare dhe Administrative të Bashkisë Bulqizë.

 

AlbaniaUSA