1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor

3 – Plani strategjik i zhvillimit të Bashkisë (Bashkia Bulqizë nuk ka)

  • Politikat për zhvillimin e qëndrueshëm në një afat kohor jo më pak se 5 vite
  • Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjëse
  • Veprimet që duhen marre duke parashikuar edhe kostot përkatëse
  • Burimet e financimit

8 – Vështirësitë  financiare

  • Plani për daljen nga situata e vështirë financiare (Bashkia Bulqizë nuk ka)

9 – Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve

  • Asete dhe prona të ofruara për shitje ose dhënie me qera (Bashkia Bulqize nuk ka)
  • Kriteret që duhen plotësuar
AlbaniaUSA