Sipërfaqja e përgjithshme dhe vjetore e pyjeve të shkatërruara.

Sipërfaqja e fondit pyjorë e  dëmtur për vitin 2022 është 39 ha , ndërsa sipërfaqja e përgjithshme e dëmtur ndër vite nga faktori njerëzorë dhe natyror është rreth 25100 ha fond pyjorë.

Sipërfaqja e përgjithshme dhe vjetore e pyjeve të sëmurë.

Nga të dhënat e mara në terren nga specialistët e pyjeve si dhe matjet e bëra me sipërfaqe provë rezulton se pyje të infektuar ose të sëmurë janë rreth 305 ha pyje me pishe të zezë e cila është e infektuar me procesionaren e pishës në shkallën mbi mesatare.

Fondi pyjorë.

Sipërfaqja totale e fondit pyjorë / kullosorë nën administrimin e Bashkisë Bulqizë është 43209.6 ha .

Gjendja shëndetësore e pyjeve.

Me përjashtim të pyjeve të pishës së zezë e cila është e infektuar me procesinaren e pishës mbi mesatare sipërfaqja tjetër pyjore është në gjendje të mirë shëndetësore.

Rritja vjetore në pyje sipas llojeve.

Rritja vjetore totale në pyje është rreth 17683.9 m3 .

Rritja vjetore e pyjeve të ahut është 12863.4 m3.

Rritja vjetore e pyjeve të dushkut është 4820.5 m3.

Sasia vjetore e vjelë, shfrytëzuar, ndarë në lëndë punimi e dru zjarri.

Vulumi total vjetrorë i druve të zjarrit të shfrytëzuar nga ana e Bashkisë Bulqizë për qëllim ngrohje të popullatës dhe enteve publike është 5101 m3.

Për biodiversitetin .

Në territorin e Bashkisë Bulqizë specie të rrezikuara, kërcënuara dhe zhdukura nuk ka.

Për fondin kullosorë.

Fondi kullosorë në total që është Brenda fondit pyjorë dhe përdoren vetëm për kullotje verore dhe që është  nën administrimin e Bashkisë Bulqizë është  6048.56 ha.

Përbërja floristike.

Përbërja floristike e fondit kullosorë është e shumëllojshme ku vlen të përmenden llojet si  llojet e familjes graminore dhe  leguminoze.

Gjendja shëndetësore e tyre.

E gjithë sipërfaqja kullosore ka një gjendje shëndetësore shumë të mirë.

Kapaciteti mbajtës.

Kapaciteti mbajtës i kullotës është 4032 kok për të imëtat, dhe 2016 kok për të trashat.

AlbaniaUSA