Këshilli Bashkiak i Bashkisë Bulqizë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës, në të cilën mori pjesë edhe kryebashkiaku z.Lefter Alla.
Në mbledhje u diskutuan një sërë çështjesh dhe në përfundim u miratuan vendimet e mëposhtme:

#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguar për muajin nëntor 2021”.

#Vendim “ Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2022 ”.

#Vendim “ Për një rishikim në vkb nr 193 datë 23.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2021 ”.

#Vendim “ Për një shtesë në vkb nr 193 datë 23.12.2020 ‘Për miratimnin e buxhetit të bashkisë për vitin 2021 ”.

#Vendim“ Për miratimin e pagave dhe numrit të përgjithshëm të punonjësve të administratës së bashkisë Bulqizë dhe njësive shpënzuese në varësi të bashkisë Bulqizë për vitin 2022 ”.

#Vendim “ Për një ndryshim në vkb nr 90 datë 26.02.2021 “Për miratimin e listës së pronave të paluajtshme publike që transferohen në pronësi të Bashkisë Bulqizë ”.

#Vendim “ Për dhënien e bursave të shtetit për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike,banorë të bashkisë Bulqizë për vitin shkollor 2021-2022 “.

#Miratimi i buxhetit të Këshillit Bashkiak Bulqizë dhe plani vjetor i punës për vitin 2022

AlbaniaUSA