U zhvillua sot mbledhja e rradhës së Këshillit Bashkiak Bulqizë ku mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë z.Lefter Alla dhe në fund u miratuan këto vendime:
#Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga grandi 6% të fondeve të deleguar për muajin Qershor 2022”.
#Vendim “Për miratimin e Rregullores Bashkiake për Adminnistrimin e mbetjeve”.
#Vendim “Për një ndryshim në VKB nr 289 datë 20.12.2021 për miratimin e pagave dhe numrin e e përgjithshëm të punonjësve të Administratës së Bashkisë Bulqizë dhe Njësive Shpenzuese në varësi të Bashkisë Bulqizë për vitin 2022”.
#Vendim “Për miratimin e marrëveshjes për krijimin e subjektit të kopetencave të përbashkëta të ujësjellës kanalizimeve”.
#Informacion nga Zyra e Taksave,mbi sizuatën e mbledhjes së të ardhurave në sektorin minerar në Bashkinë Bulqizë.
#Informacion nga Zyra e Pronave,mbi procesin e çertifikimit të pronave në Njësitë Administrative të Bashkisë Bulqizë.
#Vendim “Për një ndryshim në VKB nr.40 datë 24.10.2019 të Komisioneve të Përhershëm të Këshillit Bashkiak Bulqizë”.
AlbaniaUSA